Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

03.06.2024

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, po rozpatrzeniu punktów od 1 do 13 porządku obrad, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 2 lipca 2024 r. o godzinie 12.00 w hotelu Vienna House Easy by Wyndham w Katowicach przy ul. Sokolskiej 24 (sala konferencyjna na I piętrze).

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących