Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.

03.06.2024

W załączeniu do niniejszego raportu TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 3 czerwca 2024 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”) wraz z wynikami głosowań.
Jednocześnie Emitent informuje, że ZWZ rozpatrzyło punkty od 1 do 13 porządku obrad. Po rozpatrzeniu punktu 13 porządku obrad została zarządzona przerwa w obradach do dnia 2 lipca 2024 r. do godz. 12.00.

Emitent informuje, że do chwili zarządzenia przerwy nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz, że podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących