Rezygnacja Członkini Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

05.06.2024

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2024 r. otrzymał oświadczenie Pani Katarzyny Masłowskiej o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta z upływem dnia 7 czerwca 2024 r.

Pani Katarzyna Masłowska nie podała przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących