Informacja dotycząca skutków zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G

28.06.2024

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2024 r. spółki TAURON Sprzedaż sp. z o.o. oraz TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. (spółki w 100 proc. zależne od Emitenta, łącznie: „Spółki Obrotu”) dokonały oceny wpływu zatwierdzonych w dniu 28 czerwca 2024 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) taryf dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G („Taryfy”) na wyniki finansowe Spółek Obrotu w 2024 r.

Emitent wskazuje, że Prezes URE zatwierdził ceny sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla Spółek Obrotu na poziomie średnio 623 zł za MWh. Taryfy będą obowiązywać od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. Odbiorcami w grupach taryfowych G są przede wszystkim gospodarstwa domowe.

Zatwierdzone przez Prezesa URE ceny sprzedaży energii elektrycznej są istotnie niższe w stosunku do taryf zatwierdzonych w dniu 15 grudnia 2023 r., które miały obowiązywać w całym 2024 r. Konieczność zmiany obowiązujących dotychczas taryf wynika z przepisów Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Rozwiązania przewidziane w wyżej wskazanej ustawie pozwalają na rozłożenie w czasie wzrostu cen sprzedaży energii elektrycznej, a zatwierdzone taryfy umożliwiają rozłożenie kosztów i przychodów Spółek Obrotu w horyzoncie najbliższych 18 miesięcy (lipiec 2024 r. – grudzień 2025 r.).

Analizy przeprowadzone przez Spółki Obrotu wykazały, że zatwierdzone taryfy wygenerują w II półroczu 2024 r. stratę na sprzedaży energii elektrycznej do klientów grup taryfowych G szacowaną na ok. 216 mln zł, która będzie ujmowana w II półroczu 2024 r. w wynikach finansowych Spółek Obrotu na poziomie EBITDA.

Niemniej jednak, przy założeniu braku zmian legislacyjnych w tym zakresie, Spółki Obrotu szacują, że ww. strata na sprzedaży energii elektrycznej do klientów z grup taryfowych G, zostanie w pełni zrekompensowana w przychodach uzyskiwanych w 2025 roku na tej grupie klientów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Grzegorz Lot - Prezes Zarządu
Piotr Gołębiowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu


Zobacz więcej raportów bieżących