Treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. po wznowieniu obrad w dniu 2 lipca 2024 r.

02.07.2024

W załączeniu do niniejszego raportu TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”) zwołane na dzień 3 czerwca 2024 r. i kontynuowane po zarządzonej przerwie w obradach w dniu 2 lipca 2024 r. oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte przez ZWZ, wraz z wynikami głosowań.

Jednocześnie Emitent informuje, że podczas obrad ZWZ, kontynuowanych po zarządzonej przerwie, nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz, że podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących