Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. zwołanym na dzień 3 czerwca 2024 r., kontynuowanym po przerwie w dniu 2 lipca 2024 r.

04.07.2024

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 3 czerwca 2024 r., kontynuowanym po przerwie w dniu 2 lipca 2024 r., akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów w dniu 2 lipca 2024 r. byli:

- Skarb Państwa, któremu przysługiwało 526.848.384 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 51,24% w liczbie głosów uczestniczących w głosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 30,06% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- KGHM Polska Miedź S.A., któremu przysługiwało 175.254.939 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 17,05% w liczbie głosów uczestniczących w głosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 10,00% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 98.630.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,59% w liczbie głosów uczestniczących w głosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 5,63% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, któremu przysługiwało 83.890.988 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 8,16% w liczbie głosów uczestniczących w głosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 4,79% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Równocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 10 Statutu Spółki, prawo głosu KGHM Polska Miedź S.A. zostało ograniczone w ten sposób, że podmiot ten nie mógł wykonywać na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 czerwca 2024 r., kontynuowanym po przerwie w dniu 2 lipca 2024 r., więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Grzegorz Lot - Prezes Zarządu
Piotr Gołębiowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu


Zobacz więcej raportów bieżących