Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

 1. (PKD 06.10.Z) Górnictwo ropy naftowej
 2. (PKD 06.20.Z) Górnictwo gazu ziemnego
 3. (PKD 09.10.Z) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 4. (PKD 09.90.Z) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 5. (PKD 19.20.Z) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 6. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 7. (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej
 8. (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną
 9. (PKD 35.21.Z) Wytwarzanie paliw gazowych
 10. (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 11. (PKD 35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 12. (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 13. (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 14. (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 15. (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 16. (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 17. (PKD 46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 18. (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 19. (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 20. (PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów
 21. (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów
 22. (PKD 49.50.A) Transport rurociągami paliw gazowych
 23. (PKD 50.20.Z) Transport morski i przybrzeżny towarów
 24. (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 25. (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 26. (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 27. (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 28. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem
 29. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 30. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 31. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 32. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 33. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych
 34. (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 35. (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych
 36. (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 37. (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy
 38. (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów
 39. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 40. (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 41. (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 42. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 43. (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe
 44. (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 45. (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 46. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 47. (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne
 48. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 49. (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej
 50. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 51. (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 52. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 53. (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center)
 54. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 55. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację
 56. (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem
 57. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 58. (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 59. (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Informacje o dokumencie
Utworzono: 2017-09-11
Ostatnia modyfikacja: 11.09.2019
Ogólny rejestr zmian