Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.762.746.970,00 zł (słownie: osiem miliardów siedemset sześćdziesiat dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych ) i dzieli się na 1.752.549.394 (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 5 zł, uprawniające do 1.752.549.394 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wyemitowane w następujących seriach:

  • 1.589.438.762 akcje na okaziciela serii AA

  • 163.110.632 akcje zwykłe imienne serii BB

Informacje o dokumencie
Utworzono: 2017-09-11
Ostatnia modyfikacja: 11.09.2019
Ogólny rejestr zmian