Biuletyn Informacji Publicznej

Co to jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Środki poprawy efektywności energetycznej

Więcej informacji znajdziesz

W obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
Na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
Na stronach internetowych Ministerstwa Aktywów Państwowych,
Na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki,
Na stronach internetowych Jednostek Sektora Publicznego, na przykład stronie internetowej Gminy.

Poznaj nasze produkty służące poprawie efektywności energetycznej

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

 1. Izolacja instalacji przemysłowych;
 2. Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 3. Modernizacja lub wymiana:
  1. Oświetlenia,
  2. Urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych, lub telekomunikacyjnych, lub informatycznych,
  3. Lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
  4. Modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego.
 4. Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
 5. Ograniczenie strat:
  1. Związanych z poborem energii biernej,
  2. Sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  3. Na transformacji,
  4. W sieciach ciepłowniczych,
  5. Związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych.
 6. Stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Treść zgodna z informacją zawartą w części dotyczącej charakterystyk technicznych efektywnych energetycznie urządzeń

Treść zgodna z informacją zawartą w części dotyczącej charakterystyk technicznych efektywnych energetycznie urządzeń

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne - przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

 1. Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 2. Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w pkt1, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 3. Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w pkt 1,
 4. Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

System zarządzania środowiskowego - oznacza część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, czynności planowania, zakres odpowiedzialności, praktyki, procedury, procesy i zasoby służące rozwijaniu, wdrażaniu, osiąganiu, przeglądowi i utrzymaniu polityki środowiskowej oraz zarządzaniu aspektami środowiskowymi.

Więcej informacji znajdziesz w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Przedsięwzięcia niskoemisyjne - przedsięwzięcia, których przedmiotem jest przygotowanie i realizacja ulepszenia, w wyniku którego następuje:

 1. Wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne, lub urządzeń, lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach,

 2. Likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne, lub urządzeń, lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych.

Charakterystyka techniczna efektywnych energetycznie urządzeń

Jak rozpoznać efektywność energetyczną urządzeń?

Czytaj Etykiety

Etykieta energetyczna zawiera informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii, poziomie hałasu. W Unii Europejskiej muszą w nią być zaopatrzone urządzenia AGD oraz źródła światła.

System etykiet efektywności energetycznej wprowadziła unijna dyrektywa ELD 92/75/WE, która od lipca 2011 roku została zastąpiona przez dyrektywę 2010/30/UE. Na podstawie obu dyrektyw powstały akty wykonawcze dla poszczególnych grup sprzętu.

W 2021 roku zmieniły się oznakowania na etykietach

od 1 marca 2021 r. obowiązują etykiety energetyczne dla 5 grup produktowych tj. lodówki, zamrażarki, urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej (np. szafy chłodnicze w supermarketach), pralki, pralko-suszarki, zmywarki do naczyń oraz telewizory i monitory (wyświetlacze elektroniczne o powierzchni powyżej 100 cm2), a od 1 września 2021 r. również dla źródeł światła czyli oświetlenia.

Co nowego jest na etykietach energetycznych?

Skala

Od A do G.
Kolory pozostają, klasa A jako zielona najbardziej efektywna, klasa G
- czerwona jako najbardziej energochłonna.

Kod QR (fotokod)

Prawy górny róg etykiety
Baza danych będzie zawierała dodatkowe informacje o wszystkich etykietowanych produktach. Będzie można się do niej dostać skanując kod QR za pomocą smartfona.

Piktogramy

Większość ikon pokazujących funkcję produktu pozostanie bez zmian. Jednak niektóre piktogramy będą nieco zmienione i przybędzie kilka nowych (np. klasa efektywności wirowania pralki oznaczona klasa od A do D, oznaczenie efektywności energetycznej w trybie HDR dla telewizorów ponieważ w tym trybie jest zużywane więcej energii niż w trybie standardowym).

kWh

Zużycie energii w zależności od produktu wyrażone w kWh, w kWh/rok, w kWh/1000h, w kWh/100 cykli.

Klasy efektywności energetycznej

Powrót do zamkniętej skali klas efektywności energetycznej, czyli od klasy „A” do „G” – aby pogłębić świadomość konsumencką i ułatwić porównywanie produktów.
Po przeskalowaniu, w zależności od grupy produktowej, pierwsza klasa efektywności energetycznej pozostałaby klasą pustą, bądź też dwie pierwsze klasy. W praktyce oznacza to, że na początku, po przeskalowaniu klasa B lub C byłyby klasami najbardziej efektywnymi energetycznie, które byłyby dostępne na rynku.

Tabela źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Więcej informacji znajdziesz

Na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki, Na stronach internetowych producentów i  importerów poszczególnych urządzeń oraz pojazdów. 

Informacje o dokumencie
Utworzono: 11.05.2022
Ostatnia modyfikacja: 03.04.2024
Ogólny rejestr zmian