Formularz Zgłoszenia Nadużycia

Grupa TAURON przywiązuje szczególną wagę do odpowiedzialnego biznesu rozumianego jako prowadzenie działalności zgodnie z prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi Grupy TAURON oraz normami etyczno – moralnymi określonymi w  Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.

Do czego służy Formularz Zgłoszenia Nadużycia ?
Formularz Zgłoszenia Nadużycia pozwala na przekazanie informacji o nieprawidłowych zachowaniach.

Jakie zachowanie jest nieprawidłowe?
Za nieprawidłowe uznajemy każde zachowanie, które jest niezgodne z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi lub wewnątrzkorporacyjnymi Grupy TAURON albo normami etyczno – moralnymi określonymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.

Jaki jest cel informowania o nadużyciach?
Przekazane informacje o nieprawidłowych zachowaniach pozwolą na zidentyfikowanie nieprawidłowych zdarzeń oraz podjęcie niezbędnych działań naprawczych.

Czy istnieje możliwość dokonania zgłoszenia anonimowo?
Formularz Zgłoszenia Nadużycia dopuszcza możliwość przekazania informacji anonimowo, tj. bez podania danych osobowych zgłaszającego, przy czym w takim przypadku zgłaszający nie zostanie powiadomiony o wyniku rozpoznania zgłoszenia.

W jaki sposób zgłoszenia są rozpatrywane?
Wszystkie zgłoszenia podlegają rozpoznaniu polegającym na kompleksowym oraz dokładnym wyjaśnieniu ich przedmiotu w celu ustalenia czy doszło do zdarzeń niezgodnych z prawem lub obowiązującymi w Grupie TAURON procedurami i zasadami. Jeśli zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich niezbędnych informacji dotyczących nieprawidłowych zachowań może ono nie zostać prawidłowo rozpoznane.

Aby zgłosić nieprawidłowe zachowanie skorzystaj z poniższego Formularza Zgłoszenia Nadużycia.

Formularz Zgłoszenia Nadużycia służy wyłącznie do zgłaszania wyżej wskazanych nieprawidłowych zachowań.
Wszelkie inne informacje przekazane w Formularzu Zgłoszenia Nadużycia nie będą rozpatrywane.