Raport bieżący nr 18/2019


Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach

08.05.2019

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych 8 maja 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) wraz z wynikami głosowań.

Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku.

Jednocześnie Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ zgłoszono do protokołu sprzeciwy do:
- Uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”,
- Uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących