Raport bieżący nr 47/2019


Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.

21.11.2019

W załączeniu do niniejszego raportu TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych 21 listopada 2019 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) wraz z wynikami głosowań.

Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło punkty od 1 do 8 porządku obrad. Natomiast po rozpatrzeniu punktu 8 porządku obrad została zarządzona przerwa w obradach do dnia 6 grudnia 2019 r. do godziny 10:00.

Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku. Ponadto Spółka informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących