Raport bieżący nr 54/2019


Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2024 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

10.12.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2019 z 6 grudnia 2019 r. TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”, „TAURON”) informuje, że spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. („PSE”) przekazała wstępne wyniki aukcji głównej mocy przeprowadzonej 6 grudnia 2019 r. w ramach mechanizmu rynku mocy („Aukcja”).

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PSE cena zamknięcia Aukcji wyniosła 259,87 zł/kW/rok, a spółki Grupy TAURON zawarły umowy mocowe na całkowity wolumen obowiązków mocowych wynoszący 573,5 MW, w tym umowy na:
a) 5 lat (tj. na lata 2024-2028) z obowiązkiem mocowym na poziomie 505 MW, z których szacowane przez Spółkę roczne przychody wyniosą 131,23 mln zł,
b) 2 lata (tj. na lata 2024-2025) z obowiązkiem mocowym na poziomie 29 MW, z których szacowane przez Spółkę roczne przychody wyniosą 7,54 mln zł,
c) 1 rok (tj. na rok 2024) z obowiązkiem mocowym na poziomie 39,5 MW, z których szacowane przez Spółkę roczne przychody wyniosą 10,26 mln zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Spółka szacuje, że przychody Grupy TAURON wynikające z Aukcji wyniosą:
a) w 2024 r.: 149,04 mln zł,
b) w 2025: 138,77 mln zł r,
c) w latach 2026-2028 (łącznie): 393,70 mln zł.

Zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy ostateczne wyniki Aukcji zostaną ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tego organu w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia Aukcji. Z mocy wskazanej ustawy, do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników Aukcji, umowy mocowe spółek Grupy TAURON są zawarte pod warunkiem zawieszającym.

W przypadku, gdyby ostateczne wyniki Aukcji różniły się w sposób istotny od wstępnych wyników Aukcji, na podstawie których Spółka dokonała kalkulacji szacunkowych przychodów wynikających z Aukcji, Spółka poda do publicznej wiadomości odpowiednio skorygowane dane.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Urszula Wiśniewska - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących