Raport bieżący nr 23/2020


Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

05.06.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że Minister Aktywów Państwowych działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Emitenta:
- odwołał z dniem 5 czerwca 2020 r. Pana Jana Płudowskiego ze składu Rady Nadzorczej Emitenta,
- powołał z dniem 5 czerwca 2020 r. Panią Barbarę Piontek w skład Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołany Członek Rady Nadzorczej oświadczył również, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powołany Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od TAURON Polska Energia S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z TAURON Polska Energia S.A. w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Poniżej Emitent przedstawia informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Pani Barbara Piontek, dr hab., prof. nadzw.
Ekonomista, Zastępca Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., profesor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Ceniony ekspert z zakresu zarządzania publicznego (na szczeblu centralnym i samorządowym), rozwoju branż strategicznych, jak również budowania modeli biznesu oraz innowacyjności gospodarki. Ekspert ds. zarządzania strategicznego oraz procesów restrukturyzacji obszarów strategicznych, w tym związanych z bezpieczeństwem strategicznym, także energetycznym. Analityk rynkowy i specjalista ds. wdrożeń nowych technologii. Doradca strategiczny przedsiębiorstw z sektora dużych oraz małych i średnich.

Tworzyła strategie rozwoju dla miast, biznes plany dla inwestycji strategicznych, brała udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stopnie naukowe uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest członkiem m.in. Społecznej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, a także Komitetu Sterującego „Program dla Śląska” przy Wojewodzie Śląskim oraz Rady Wykonawczej ds. Programu dla Śląska przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Posiada długoletnie doświadczenie w nadzorze gospodarczym. Od 2016 r. do 4 czerwca 2020 r. pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Wytwarzanie S.A. Od 2018 r. - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Autorka i współautorka ponad 240 opracowań naukowych. Współtwórca teorii rozwoju, ekspert w obszarze studiów nad rozwojem zrównoważonym i trwałym, polityki gospodarczej, zarządzania publicznego, zarządzania perspektywicznego, w tym zarządzania bezpieczeństwem strategicznym.

Odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP oraz tytułem Eksperta TNOiK (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa).


Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących