Raport bieżący nr 8/2021


Utworzenie rezerwy w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TAURON Polska Energia S.A. za 2020 rok

15.03.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 15 marca 2021 r. zakończył główne analizy w zakresie oszacowania na dzień 31 grudnia 2020 r. wysokości rezerwy na umowę rodzącą obciążenia, tj. wieloletnią umowę zakupu przez Emitenta energii elektrycznej wytwarzanej w bloku 910 MW w Jaworznie („Umowa”). Zawarcie Umowy było związane z transakcją, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 11/2018 z 28 marca 2018 r. oraz nr 24/2018 z 26 lipca 2018 r. Przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia rezerwy w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2020 w wysokości 1,1 mld zł.

Rezerwa utworzona zgodnie z MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe została wyliczona do 2060 roku przy założeniu zakupu przez Emitenta od spółki celowej Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”) wolumenu energii elektrycznej wytworzonej przez blok 910 MW w Jaworznie po cenach określonych w Umowie, a ceny sprzedaży energii elektrycznej przez Emitenta przyjęto w oparciu o prognozy cen energii i kosztów NJGT oraz założenia biznesowe. Emitent oraz NJGT zawarli z organem podatkowym uprzednie porozumienie cenowe (tzw. APA) dotyczące przyjętych w Umowie zasad wyznaczania cen energii elektrycznej wytwarzanej przez blok 910 MW i będącej przedmiotem sprzedaży na rzecz Emitenta. O zatwierdzeniu porozumienia cenowego decyzją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2018 z 19 października 2018 r.

Emitent zwraca uwagę, że ujęcie przedmiotowej rezerwy nie wpływa na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Emitent szacuje, że łączny wpływ rezerwy, o której mowa w niniejszym raporcie oraz odpisów z tytułu utraty wartości i obniżenia wartości pożyczek (raport bieżący nr 5/2021 z 23 lutego 2021 r.) na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto TAURON Polska Energia S.A. za 2020 r. wyniesie 2,2 mld zł.

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TAURON Polska Energia S.A. za 2020 rok, którego termin publikacji zaplanowano na 31 marca 2021 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów, p.o. Prezesa Zarządu
Oliwia Tokarczyk - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących