Raport bieżący nr 22/2022


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 24 maja 2022 r.

31.05.2022

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 24 maja 2022 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

- Skarb Państwa, któremu przysługiwało 526.848.384 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 51,75% w liczbie głosów uczestniczących w głosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 30,06% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- KGHM Polska Miedź S.A., któremu przysługiwało 175.254.939 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 17,22% w liczbie głosów uczestniczących w głosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 10,00% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 98.630.028 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,69% w liczbie głosów uczestniczących w głosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 5,63% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, któremu przysługiwało 80.070.868 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,87% w liczbie głosów uczestniczących w głosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 4,57% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Równocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 10 Statutu Spółki, prawo głosu KGHM Polska Miedź S.A. zostało ograniczone w ten sposób, że podmiot ten nie mógł wykonywać na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2022 r. więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących