Klauzula informacyjna (rekrutacja) TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, ts.centrala@tauron.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
a) ts.iod@tauron.pl,
b) adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.

3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa w związku z prowadzeniem postępowania dotyczącego rekrutacji na stanowisko pracy w TAURON Sprzedaż sp. z o.o., na które Pani/Pan aplikuje oraz – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody - w związku z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na to stanowisko bądź stanowiska podobne w TAURON Sprzedaż sp. z o.o., o ile takie postępowania zostaną wszczęte przed upływem jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym.  
 
4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu: 
a) oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku,
b) oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku,
c) wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia na określonym stanowisku.

5. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

1) przepisy prawa, tj. art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest potrzebne do zawarcia umowy o pracę. Dotyczy to takich danych osobowych, jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnionych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających, a także pozyskanych w związku z nawiązaniem kontaktu z byłym zatrudniającym (pracodawcą) kandydata w celu potwierdzenia referencji oraz kompetencji kandydata.

Żądanie przez pracodawcę danych, o których mowa w punkcie 1 powyżej jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa, tj. pracodawca ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

Podanie danych, o których mowa w punkcie 2 powyżej (dane znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających) jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych bądź odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach wynikających z niniejszej klauzuli informacyjnej uniemożliwia Pani/Pana udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego oraz – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody - w trakcie ewentualnych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w TAURON Sprzedaż sp. z o.o., przez okres jednego roku od dnia Pani/Pana zgłoszenia do aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli ewentualne przyszłe postępowanie rekrutacyjne zostanie wszczęte przed upływem terminu jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do aktualnego postępowania rekrutacyjnego, a nie zakończy się przed upływem tego terminu, Pani/Pana dane będą przetwarzanie do czasu zakończenia tego postępowania rekrutacyjnego. 

W przypadku braku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane zebrane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego, a zgromadzone na papierowych nośnikach danych zostaną zniszczone po zakończeniu tego postępowania rekrutacyjnego, natomiast dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną po tym czasie usunięte. 

W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane zgromadzone na papierowych nośnikach danych zostaną zniszczone, zaś dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną usunięte po upływie jednego roku od dnia Pani/Pana zgłoszenia do aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli ewentualne postępowanie rekrutacyjne zostanie wszczęte przed upływem jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym i nie zakończy się przed upływem tego terminu, Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia tego postępowania rekrutacyjnego.  7. PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych,
b) prawo dostępu do danych osobowych,
c) prawo do sprostowania danych,
d) prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia danych.

8. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOGĄ PAŃSTWO ZGŁASZAĆ ŻĄDANIA WYKONANIA PRAW

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób: 
a) pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23,  40-389 Katowice.
b) mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania,  nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.

9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

11. ODBIORCY DANYCH

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., która świadczy usługi wspólne, w tym usługi z zakresu HR  oraz Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o., która świadczy usługi wspólne z zakresu ochrony osób i mienia, podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT, podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji, podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.