Próba przeciwdziałania zmianom klimatu jest istotnym elementem międzynarodowej dyskusji o życiu na ziemi obecnych i przyszłym pokoleń. Złożoność tematu powoduje konieczność zaangażowania wszystkich stron tego dialogu – zarówno na szczeblu władz, organizacji międzynarodowych i samorządowych, jak i przedstawicieli biznesu. Naprzeciw temu wychodzi Grupa TAURON, definiując kompleksowo swoje zobowiązania w Polityce klimatycznej.  

Celem dokumentu jest przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zrównoważony rozwój Obszarów biznesowych Grupy, poprzez uczciwą transformację w kierunku osiągnięcia w przyszłości neutralności klimatycznej. 

Polityka stanowi dla Grupy TAURON podstawę zarządzania swoją działalnością tak, aby ograniczyć ryzyka związane z klimatem, zmniejszyć negatywny wpływ Grupy na klimat oraz zmaksymalizować pozytywne skutki zmian klimatu w całym łańcuchu wartości.

Zrównoważony wzrost

Jednym z istotniejszych zobowiązań w tym zakresie jest deklaracja wsparcia działań na rzecz ograniczania globalnego ocieplenia poprzez utrzymanie wzrostu temperatury poniżej 2°C względem poziomów z okresu przedindustrialnego. 

Dodatkowym wyzwaniem będzie dostosowanie się Grupy do tego zjawiska zarówno w ramach swojej działalności, jak również w relacjach z innymi interesariuszami. Pracownicy Spółek Grupy i osoby pracujące na jej rzecz na wszystkich poziomach organizacyjnych, zobowiązani są postępować zgodnie z postanowieniami Polityki Klimatycznej Grupy TAURON (w ramach swoich kompetencji).

Zobacz dokument