Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Polityka klimatyczna Grupy TAURON

Skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zrównoważony rozwój
to dwa główne postulaty Polityki klimatycznej Grupy TAURON.
Dokument, który wpisuje się w założenia koncepcji Zielony Zwrot TAURONA,
został przyjęty do stosowania w listopadzie 2019 roku. 

Próba przeciwdziałania zmianom klimatu jest istotnym elementem międzynarodowej dyskusji o życiu na ziemi obecnych i przyszłym pokoleń. Złożoność tematu powoduje konieczność zaangażowania wszystkich stron tego dialogu – zarówno na szczeblu władz, organizacji międzynarodowych i samorządowych, jak i przedstawicieli biznesu. Naprzeciw temu wychodzi Grupa TAURON, definiując kompleksowo swoje zobowiązania w Polityce klimatycznej.  

Celem dokumentu jest przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zrównoważony rozwój Obszarów biznesowych Grupy, poprzez uczciwą transformację w kierunku osiągnięcia w przyszłości neutralności klimatycznej. 

Polityka stanowi dla Grupy TAURON podstawę zarządzania swoją działalnością tak, aby ograniczyć ryzyka związane z klimatem, zmniejszyć negatywny wpływ Grupy na klimat oraz zmaksymalizować pozytywne skutki zmian klimatu w całym łańcuchu wartości.

Jednym z istotniejszych zobowiązań w tym zakresie jest deklaracja wsparcia działań na rzecz ograniczania globalnego ocieplenia poprzez utrzymanie wzrostu temperatury poniżej 2°C względem poziomów z okresu przedindustrialnego. 

Dodatkowym wyzwaniem będzie dostosowanie się Grupy do tego zjawiska zarówno w ramach swojej działalności, jak również w relacjach z innymi interesariuszami. Pracownicy Spółek Grupy i osoby pracujące na jej rzecz na wszystkich poziomach organizacyjnych, zobowiązani są postępować zgodnie z postanowieniami Polityki Klimatycznej Grupy TAURON (w ramach swoich kompetencji).

Zobacz dokument