Dariusz Hryniów

Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (magister prawa) 
oraz Executive Master of Business Administration (MBA) Akademii Leona Koźmińskiego, ESCP Europe. Jest radcą prawnym. Posiada także wykształcenie techniczne energetyczne. 

Od 2015 r. do 2020 r zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Obsługi Korporacyjnej 
i Prawnej w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG”). Był wówczas odpowiedzialny m.in. za nadzór nad obsługą prawną spółek z Grupy Kapitałowej, a także obsługę prawną kluczowych projektów, w tym procesów arbitrażowych, akwizycyjnych, inwestycji infrastrukturalnych, transakcji kapitałowych oraz kontraktów importowych. 

Od 2016 r. do 2020 r. był Wiceprzewodniczącym, a następnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej PGNiG Termika S.A. 

W latach 2017 – 2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG Supply & Trading GmbH, a w okresie od 2016 r. do 2018 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Wytwórczych Urządzeń Gazowniczych „Intergaz” sp. z o.o. 

Od 2015 do 2016 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Opolskiego TBS w Opolu. Ponadto jest Partnerem Zarządzającym w kancelarii Hryniów, Łebek i Partnerzy.

Pan Dariusz Hryniów spełnia kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających 
w istotnym powiązaniu z Emitentem wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych 
i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.