Raport bieżący nr 46/2020


Rozpoczęcie działań zmierzających do emisji obligacji oraz zawarcie umowy ramowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

05.10.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje o rozpoczęciu działań zmierzających do emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji („Program Obligacji”), o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. Będzie to pierwsza emisja obligacji w ramach Programu Obligacji, a jej zakładana wartość nominalna może wynieść około 1 000 000 000 złotych. Decyzja o ostatecznej wartości emisji zostanie podjęta przez Emitenta w trakcie budowy książki popytu.

W związku z powyższym w dniu 5 października 2020 r. Emitent i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”) zawarli umowę ramową („Umowa Ramowa”) określającą zasady współpracy Emitenta i EBOiR w zakresie możliwego nabycia przez EBOiR obligacji, które Emitent planuje wyemitować. Na mocy Umowy Ramowej Emitent zobowiązał się do działania zgodnie ze standardami wskazanymi przez EBOiR, w tym w zakresie polityki środowiskowej, społecznej i wytycznych antykorupcyjnych EBOiR oraz do przeznaczenia środków finansowych pozyskanych z emisji obligacji na finansowanie wskazanych w Umowie Ramowej inwestycji w obszarze dystrybucji.

Emitent zobowiązał się do realizacji działań zgodnych z ogłoszonymi kierunkami strategicznymi Grupy TAURON (raport bieżący nr 23/2019 z dnia 27 maja 2019 r.), w ramach których założono m.in. stopniowe odstawianie bloków węglowych (klasy 120 MW i 200 MW), rozbudowę portfela odnawialnych źródeł energii („OZE”), a w rezultacie znaczące zwiększenie udziału mocy z OZE oraz redukcję emisji CO2, jak również ograniczenie kosztów społecznych wynikających z realizacji powyższych działań.

Zawarcie Umowy Ramowej nie stanowi obowiązku nabycia przez EBOiR obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez Emitenta. Na Emitencie nie ciąży również zobowiązanie wobec EBOiR do dokonania emisji obligacji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących