Raport bieżący nr 16/2022


Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

27.04.2022

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2022 r. na godz. 10:00, w hotelu Novotel Katowice Centrum w Katowicach przy al. Roździeńskiego 16 (sala konferencyjna – parter).
Wyżej wymienione projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje się również następujące dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1) „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2021”,
2) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON, Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021”,
3) „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2021 rok”,
4) „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach”.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Michałowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących