Elektro ScaleUp

Elektro ScaleUp to program pilotażowych wdrożeń w branży elektromobilności. Celem programu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań startupów, które odpowiadają na zidentyfikowane wyzwania partnerów korporacyjnych.

Program ma za zadanie zintegrowanie kluczowych graczy branży e-mobilności w Polsce oraz stworzenie przestrzeni do realizacji wspólnych projektów w ramach branżowego HUBu innowacji.

Poza elementami komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, Program wpisuje się w szeroko rozumiane działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Polski, poprzez promowanie rozwiązań, których efektem jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

 

 

Przejdź do strony projektu

Korzyści z udziału w projekcie:

możliwość otrzymania finansowania do 550 000 zł/startup,

uzyskanie dostępu do unikatowej infrastruktury badawczo-rozwojowej Odbiorcy Technologii,

dostęp do R&D Club, społeczności zrzeszającej 170 dyrektorów, managerów i liderów R&D i innowacji z blisko 70 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw działających na polskim rynku,

wsparcie indywidualnego Opiekuna Startupu podczas realizacji projektu,

możliwość pozyskania rzetelnej i aktualnej wiedzy o rynku i realnych wyzwaniach Odbiorców Technologii.


Kryteria udziału w projekcie:

prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie spółki kapitałowej, potwierdzonej wpisem do odpowiedniego rejestru,

posiadanie statusu mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa wg. kryteriów określonych w załączniku I do Rozporządzenia Komisji nr 651/2014,

brak powiązania kapitałowego lub osobowego z Operatorem,

startup funkcjonuje na rynku mniej niż 5 lat,

rozwiązanie startupu powinno spełniać przynajmniej jedno z kryteriów definicji elektromobilności:

  1. pojazdy samochodowe, motocykle lub motorowery posiadające napęd spalinowo-elektryczny z wbudowanymi akumulatorami, rowery wyposażone w pomocniczy napęd elektryczny,
  2. autobusy o napędzie elektrycznym
  3. części i podzespoły wykorzystywane w produkcji lub montażu pojazdów wymienionych w punktach 1 i 2,
  4. infrastruktura ładowania pojazdów wymienionych w punktach 1 i 2,
  5. narzędzia informatyczne i analityczne, dla których podstawowe funkcjonalności wiążą się z transportem realizowanym z wykorzystaniem pojazdów, o których mowa w punktach 1 i 2.

Kontakt

Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na stronie:

www.electro.pilotmaker.pl

 

Logoypy