Biuletyn Informacji Publicznej

Filip Grzegorczyk

Prezes Zarządu

Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju
Marek Wadowski

Marek Wadowski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Andrzej Józef Kania

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Peczkis

Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Madziar

Członek Rady Nadzorczej

Barbara Piontek

Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Taczanowska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Śliwka

Członek Rady Nadzorczej

Barbara Łasak-Jarszak

Członek Rady Nadzorczej

Od 30 czerwca 2010 r. TAURON Polska Energia S.A. jest spółką, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozstrzyganie spraw wymienionych w Statucie TAURON Polska Energia S.A., w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, podwyższania kapitału zakładowego, podziału zysku lub pokrycia straty, powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, zmiany przedmiotu działalności, połączenia, przekształcenia, podziału, oraz likwidacji Spółki. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenia obrad określa Statut TAURON Polska Energia S.A.​


Poznaj strukturę Akcjonariatu
Więcej
Informacje o dokumencie
Utworzono: 2017-09-15
Ostatnia modyfikacja: 01.06.2020
Ogólny rejestr zmian