Ryszard Madziar

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada tytuły: Executive Master of Business Administration (EMBA) oraz Doctor of Business Administration (DBA). W 2015 r. ukończył kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. 

Posiada bogate doświadczenie w administracji publicznej i samorządowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – największej agencji płatniczej w Europie, następnie w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych nadzorującym działalność Spółek Skarbu Państwa.

Pan Ryszard Madziar spełnia kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.