Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON określa najważniejsze wartości i zasady postępowania pracowników oraz interesariuszy Grupy TAURON.

Dlaczego przyjęto Kodeks? 

Podstawą przyjęcia Kodeksu było przekonanie, że odpowiedzialne i przejrzyste postępowanie w biznesie, oparte na poszanowaniu prawa i uwzględnieniu potrzeb interesariuszy, jest warunkiem zrównowa­żonego rozwoju.

Wartości PRO


Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON odwołując się do wartości korporacyjnych – Partnerstwa, Rozwoju Odwagi określa pożądane postawy w relacjach ze współpracownikami, środowiskiem naturalnym i otoczeniem.

Jaki jest główny cel przyjęcia Kodeksu?


Celem Kodeksu jest zapewnienie zgodności działalności Grupy z prawem, regulacjami wewnętrznymi a także normami etycznymi. 

Realizując cele biznesowe pracownicy oraz partnerzy biznesowi Grupy TAURON są zobowiązani do podejmowania działań zgodnych nie tylko z literą prawa, ale także z dobrymi praktykami, wartościami i zasadami ujętymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu.
Pracownicy, a także osoby świadczące usługi na rzecz Grupy TAURON są zobowiązane do zapoznania się z Kodeksem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.