Dlaczego przyjęto Kodeks? 

Podstawą przyjęcia Kodeksu było przekonanie, że odpowiedzialne i przejrzyste postępowanie w biznesie, oparte na poszanowaniu prawa i uwzględnieniu potrzeb interesariuszy, jest warunkiem zrównowa­żonego rozwoju.

Wartości PRO


Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON odwołując się do wartości korporacyjnych – Partnerstwa, Rozwoju Odwagi określa pożądane postawy w relacjach ze współpracownikami, środowiskiem naturalnym i otoczeniem.

Jaki jest główny cel przyjęcia Kodeksu?


Celem Kodeksu jest zapewnienie zgodności działalności Grupy z prawem, regulacjami wewnętrznymi a także normami etycznymi. 

Realizując cele biznesowe pracownicy oraz partnerzy biznesowi Grupy TAURON są zobowiązani do podejmowania działań zgodnych nie tylko z literą prawa, ale także z dobrymi praktykami, wartościami i zasadami ujętymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu.
Pracownicy, a także osoby świadczące usługi na rzecz Grupy TAURON są zobowiązane do zapoznania się z Kodeksem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.