Strategia Zrównoważonego Rozwoju

W Grupie TAURON mamy świadomość tego, że konkretne działania i decyzje przez nas podejmowane mają wpływ na naszych klientów, akcjonariuszy, pracowników i ich rodziny, a także społeczności lokalne i środowisko naturalne. 

Właśnie dlatego decyzje biznesowe chcemy podejmować, patrząc przez pryzmat naszej odpowiedzialności wobec otoczenia, w którym funkcjonujemy. Ramy dla tych decyzji wyznacza Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025.

Strategia pozwala usystematyzować prowadzone działania w poszczególnych obszarach, a także precyzyjnie określić cele oraz - dzięki cyklicznemu monitoringowi - stopień ich realizacji. Dla zachowania transparentności, sprawozdanie z realizacji zobowiązań strategii będzie każdorazowo publikowane w raporcie rocznym Grupy TAURON.

Dokument strategii powstał w oparciu o strategię biznesową, z uwzględnieniem opinii otoczenia, a także obecnych i przyszłych wyzwań stawianych przed sektorem energetycznym. 

Schemat Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025 opiera się na 5 kierunkach:

dwa z nich „Zorientowanie na klienta i jego potrzeby” oraz „Niezawodność i jakość dostaw produktów i usług do klientów”, mają charakter wiodący, pozostałe trzy są kierunkami wspierającymi i obejmują: Bezpieczeństwo pracy, kulturę etyczną i zaangażowanie pracowników”, „Ochronę środowiska” oraz „Partnerstwo społeczno-biznesowe”

W ramach kierunków przyjęto 19 zobowiązań, każdemu z nich przypisano mierniki oraz inicjatywy.

Zrównoważony wzrost

  KIERUNKI WIODĄCE

3.1 Niezawodność i jakość dostaw i produktów do klienta

I. Priorytetowo traktujemy zapewnienie bezpiecznych dostaw energii naszym klientom 
II. Dążymy do innowacyjności 

3.2 Zorientowanie na klienta i jego potrzeby

III. Dbamy o wysokie standardy i stale podnosimy satysfakcję klientów
IV. Stale rozwijamy ofertę w odpowiedzi na potrzeby klientów
V. Przestrzegamy wysokich standardów etycznych w komunikacji

 

  KIERUNKI WSPIERAJĄCE

4.1 Bezpieczeństwo pracy, kultura etyczna i zaangażowanie pracowników

VI. Promujemy zasady bezpieczeństwa pracy
VII. Rozwijamy kulturę etyczną i zarządzanie
VIII. Dbamy o równe szanse w miejscu pracy
IX. Angażujemy pracowników w rozwój Grupy
X. Edukujemy i rozwijamy pracowników 

4.2 Ochrona środowiska

XI. Inwestujemy w projekty na rzecz ochrony środowiska
XII. Edukujemy otoczenie w zakresie ochrony środowiska
XIII. Efektywnie gospodarujemy zasobami

4.3 Partnerstwo społeczno-biznesowe

XIV. Aktywnie realizujemy politykę dobrego sąsiedztwa 
XV. Rozwijamy współpracę z ośrodkami akademickimi
XVI. Usprawniamy mechanizmy współpracy z naszymi dostawcami
XVII. Prowadzimy regularny dialog z otoczeniem
XVIII. Cyklicznie raportujemy wyniki działań w obszarze pozafinansowym

Kontakt

Jarczyk-Wójtowicz Urszula
telefon: