Raport bieżący nr 23/2024


Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

03.04.2024

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki podjęło uchwały w przedmiocie:

- odwołania Pana Grzegorza Peczkisa ze składu Rady Nadzorczej (przyczyny odwołania nie zostały podane),

- powołania do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A następujących osób:
Pana Michała Hulboja (Hulbój),
Pani Beaty Kisielewskiej,
Pana Leszka Koziorowskiego,
Pana Krzysztofa Tkaczuka.

Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia. Poniżej Emitent przedstawia informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Michał Hulbój

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, uzyskał również pozytywny wynik dwóch egzaminów w programie CFA.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik szkolenia kadr menedżerskich w Banku Millennium, następnie jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE. W latach 2008 - 2010 pracował na stanowisku zarządzającego portfelem akcji w PTE PZU. Pod koniec 2010 roku został Dyrektorem Zespołu Zarządzania Produktami Akcyjnymi w Skarbiec TFI. W 2012 roku pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Analiz w Erste Securities Polska. Od lutego 2013 roku objął stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w Forum TFI. W latach 2014 - 2018 pełnił funkcję Prezesa w Cresco Sp. z o.o.

Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Herkules S.A., AB Kauno Tiltai, Libet S.A., Nowa Gala S.A., Trakcja S.A. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w Herkules S.A. oraz zasiadał w Komitetach Audytu w: Libet S.A., Nowa Gala S.A., Trakcja S.A.

Obecnie jest niezależnym Członkiem Rad Nadzorczych w następujących spółkach: Biazet S.A., Onde S.A., Develia S.A., AC S.A., EMC Instytut Medyczny S.A. oraz Orzeł Biały S.A., pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w AC S.A., Orzeł Biały S.A. oraz Członka Komitetu Audytu w Develia S.A. i EMC Instytut Medyczny S.A.


Beata Kisielewska

Biegły rewident, ukończyła studia inżynierskie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, kierunek zarządzanie i marketing ze specjalnością zarządzanie przedsiębiorstwem oraz studia magisterskie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej, kierunek zarządzanie i marketing ze specjalnością rachunkowość i finanse, gdzie dodatkowo otrzymała certyfikat IES International Education Society. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie strategii podatkowej na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.

W latach 1998-2005 pracowała w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju, w tym na stanowisku Głównego Księgowego. W latach 2005-2019 była zatrudniona w Getin Noble Bank S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Rachunkowości. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem ksiąg oraz przygotowywaniem sprawozdań finansowych. Brała udział m.in. w projektach związanych z wdrażaniem MSSF oraz łączeniem spółek. Ponadto od 2005 roku związana z audytem sprawozdań finansowych, współpracowała z wieloma firmami audytorskimi m.in. PKF, BDO, KPFK dr Piotr Rojek. Aktualnie pracuje w spółce ATAC Audytorzy i Partnerzy Sp. z o.o. jako biegły rewident i Wiceprezes Zarządu. Specjalizuje się w audycie sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego oraz usługach dla spółek kapitałowych i instytucji finansowych. Od 2022 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej oraz Członkiem Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju.

Leszek Koziorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. W latach 1994-1999 w Komisji Papierów Wartościowych (KPW), początkowo w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych, później jako radca Przewodniczącego KPW.

W czasie pracy w KPW pełnił także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych.

Obecnie w GESSEL, KOZIOROWSKI Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. p., gdzie stworzył i zarządza działem prawa rynku kapitałowego - zatrudniony od 1999 roku, od 2002 roku wspólnik.

Pełnił funkcję arbitra Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2015 roku zasiada w Komitecie Ładu Korporacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie współtworzył Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 i najnowsze: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Pełnił funkcje Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych w wielu spółkach akcyjnych prywatnych i publicznych, np. IGLOTEX S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), ESALIENS TFI S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Zakłady Odzieżowe BYTOM S.A., TETA S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), TAURON Polska Energia S.A. (w latach 2010-2017 oraz 2021-2024).

Autor licznych publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego.


Krzysztof Tkaczuk

Absolwent Wydziału Górnictwo i Geologia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Ukończył liczne kursy i szkolenia, w tym m. in. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – ocena i zarządzanie ryzykiem, cykl szkoleń Liderzy Zarządzania Zmianami, Prince Foundation, Energetyka w przemyśle, Teoria oraz praktyka i procedury zarządzania ryzykiem, Pro-biznesowe podejście do zarządzania procesowego, Zarządzanie projektami, Zintegrowany system zarządzania, Zarządzanie i strategia organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Od początku kariery zawodowej związany z KGHM Polska Miedź S.A. oddział Zakład Górniczy w Lubinie, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery od pracownika średniego dozoru ruchu do Dyrektora Naczelnego (Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego).

W 2016 r. pełnił funkcję Dyrektora Generalnego ds. Produkcji Górniczej i Hutniczej w KGHM Polska Miedź S.A., a od 2017 r. funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Górnictwa w KGHM Polska Miedź S.A. w centrali Spółki.

Od 2022 r. do 2024 r. Pan Krzysztof Tkaczuk zajmował stanowisko Dyrektora Naczelnego (Kierownika Zakładu Górniczego) KGHM Polska Miedź S.A. oddział Zakład Górniczy w Lubinie. Do marca 2024 r. pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Górnictwa w KGHM Polska Miedź S.A. w centrali Spółki.

Pan Krzysztof Tkaczuk zasiadał w Radach Nadzorczych wielu spółek akcyjnych takich jak m.in. KGHM Zanam S.A. (w latach 2015-2016), KGHM Zagłębie Lubin S.A. (w latach 2015-2018), Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. (w latach 2016-2018).

Od 2022 r. do chwili obecnej zasiada w Radzie Nadzorczej KGHM Cuprum Lubin S.A.


Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności w stosunku do Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących