Klauzula informacyjna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 2. Administratoremi  Państwa danych osobowych jest TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o z siedzibą ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław, www.tauron.pl.

 3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 4. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować pisząc na: 
  a. adres poczty elektronicznej: tok.iod@tauron.pl 
  b. adres korespondencyjny: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice 

 5. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
 6. Będziemy przetwarzać podane przez Panią/Pana następujące dane osobowe:
  a. Imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Panią/Pana dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  b. znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających.

 7. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 8. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali w poniżej podanych celach, okresach retencji oraz podstawach prawnych:
  a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOii [wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa], dane wskazane w ust. 3 lit a, w celu identyfikacyjnym oraz przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku), przez okres trwania aktualnej rekrutacji.

  Żądanie przez pracodawcę danych, o których mowa w ust. 3 lit. a powyżej jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa, art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy tj. pracodawca ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

  b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 3 lit. b w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani/Pan aplikuje (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku, a także oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, do czasu wycofania zgody lub przez okres trwania aktualnej rekrutacji.

  Podanie danych, o których mowa w ust. 3 lit b jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Pani/Pan abyśmy przetwarzali dane wskazane w ust. 3 lit b, prosimy o ich nieudostępnianie podczas procesu rekrutacyjnego.

  c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 3 lit. a i b w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na stanowiska pracy w Grupie TAURON (https://www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy), do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres jednego roku od dnia wyrażenia zgody. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jako Współadministratorzyiii wraz z pozostałymi spółkami Grupy TAURON (https://www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy)

  Podanie danych, o których mowa w ust. 3 lit a i b w powyższym celu jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych uniemożliwia Pani/Panu automatyczny udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych i będzie wymagało kolejnego aplikowania.

 9. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 10. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  b. prawo dostępu do danych osobowych,
  c. prawo do sprostowania danych,
  d. prawo do usunięcia danych (zwane również "prawem do bycia zapomnianym"),
  e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  f. prawo do przenoszenia danych,
  g. prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody),
  h. prawo do dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy Współadministratorami,
  i. prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych.


 11. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOŻE PANI/PAN ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW
 12.  Jeśli Pani/Pan będzie chciał/a skorzystać z przysługujących praw może się Pani/Pan z nami skontaktować na wybrany sposób:
  a. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
  b. e-mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl

  Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Pani/Panu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

 13. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 14. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 15. PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG
 16. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG można zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

 17. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 18. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 
  a) podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych oraz podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów, obsługę korespondencji, organizacji i prowadzenia rekrutacji,
  b) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe

iAdministrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO

iiRODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO dostępny jest na stronie www.tauron.pl/RODO

iiiWspóładministrator – podmiot, który z co najmniej jednym innym Administratorem wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych  – art. 26 ust. 1 RODO