Klauzula informacyjna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że: 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-128, ul. Sudecka 95-97. 

 3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 4. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na: 
  a. adres email: tok.iod@tauron.pl 
  b. adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice 

 5. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
 6. Będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa w związku z prowadzeniem postępowania dotyczącego rekrutacji na stanowisko pracy w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., na które Pani/Pan aplikuje oraz – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody - w związku z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na to stanowisko bądź stanowiska podobne w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., o ile takie postępowania zostaną wszczęte przed upływem jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym. 

 7. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 8. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu: 
  a. Oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku; 
  b. Oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku; 
  c. Wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia na określonym stanowisku. 

 9. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 10. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: 
  a. Przepisy prawa, tj. art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest potrzebne do zawarcia umowy o pracę. Dotyczy to takich danych osobowych, jak: imię(imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 
  b. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnionych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających a także pozyskanych w związku z nawiązaniem kontaktu z byłym zatrudniającym (pracodawcą) kandydata w celu potwierdzenia referencji oraz kompetencji kandydata. 

  Żądanie przez pracodawcę danych, o których mowa w punkcie 1 powyżej jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa, tj. pracodawca ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

  Podanie danych, o których mowa w punkcie 2 powyżej (dane znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających) jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych bądź odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach wynikających z niniejszej klauzuli informacyjnej uniemożliwia Pani/Pana udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 11. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego oraz – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody - w trakcie ewentualnych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., przez okres jednego roku od dnia Pani/Pana zgłoszenia do aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli ewentualne przyszłe postępowanie rekrutacyjne zostanie wszczęte przed upływem terminu jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do aktualnego postępowania rekrutacyjnego, a nie zakończy się przed upływem tego terminu, Pani/Pana dane będą przetwarzanie do czasu zakończenia tego postępowania rekrutacyjnego. W przypadku braku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane zebrane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego, a zgromadzone na papierowych nośnikach danych zostaną zniszczone po zakończeniu tego postępowania rekrutacyjnego, natomiast dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną po tym czasie usunięte. 

  W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane zgromadzone na papierowych nośnikach danych zostaną zniszczone, zaś dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną usunięte po upływie jednego roku od dnia Pani/Pana zgłoszenia do aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli ewentualne postępowanie rekrutacyjne zostanie wszczęte przed upływem jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym i nie zakończy się przed upływem tego terminu, Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia tego postępowania rekrutacyjnego. 

 13. PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 14. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
  a. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody (pkt 5 ppkt b niniejszej klauzuli), w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób: 
  pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,  ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice 
  mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl 
  b. Prawo dostępu do danych osobowych. 
  c. Prawo do sprostowania danych. 
  d. Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).
  e. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  f. Prawo do przenoszenia danych.

 15. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOGĄ PAŃSTWO ZGŁASZAĆ ŻĄDANIA WYKONANIA PRAW
 16. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z któregokolwiek prawa, które opisaliśmy powyżej, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
  pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,  ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice 
  mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl 
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. 

 17. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 18. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 19. 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG może Pani/Pan zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

 20. ODBIORCY DANYCH
 21. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 
  Podmioty z Grupy TAURON: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o., świadcząca usługi wspólne, w tym usługi z zakresu HR wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON oraz Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o., świadcząca usługi wspólne z zakresu ochrony osób i mienia wobec pozostałych podmiotów Grupy TAURON; 
  Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT; 
  Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji; 
  Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 
  Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe. 

Słownik
Grupa TAURON – należy rozumieć spółki zależne lub spółki powiązane z TAURON POLSKA ENERGIA S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.;