Klauzula informacyjna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

 1. ADMINISTRATOR DANYCH
  Administratoremi Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Obsługa Klienta sp. z o. o z siedzibą ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław, www.tauron.pl 
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisząc na:
  1. adres poczty elektronicznej: tok.iod@tauron.pl
  2. adres korespondencyjny: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
  3. dane Inspektora Ochrony Danych: https://www.tauron.pl/rodo/iod
 3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
  Będziemy przetwarzać podane przez Panią/Pana następujące dane osobowe:
  1. Imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Panią/Pana dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  2. znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających.
 4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj.:
   • art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) - art. 6 ust. 1 lit. b RODOii [podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy],
   • art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) - art. 6 ust. 1 lit. c RODOii [wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa].
   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii - art. 9 ust.2 lit. a RODO.
  2. w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na stanowiska pracy w Grupie TAURON – art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres jednego roku od dnia wyrażenia zgody. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jako Współadministratorzyiii wraz z pozostałymi spółkami Grupy TAURON (https://www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy).
  3. w celu przystąpienia do programu poleceń pracowniczych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO [podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy],
  4. w celu ewentualnych postępowań wyjaśniających i ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez czas trwania ewentualnych postępowań i przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.– art. 6 ust. 1 lit. f RODO [prawnie uzasadniony interes Administratora].
 5. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  W związku z tym, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. prawo dostępu do danych osobowych i informacji,
  3. prawo do sprostowania danych osobowych,
  4. prawo do uzupełnienia danych osobowych,
  5. prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  7. prawo do przeniesienia danych osobowych,
  8. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  9. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  10. prawo do dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy Współadministratoramiiii,
  11. prawo dostępu do wyników testu równowagi.
  Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez podmiot Grupy TAURON Państwa danych osobowych prezentujemy na stronie: Prawa podmiotów danych wg RODO.
 6. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOŻE PANI/PAN ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW
  Jeśli Pani/Pan będzie chciał/a skorzystać z przysługujących praw może się Pani/Pan z nami skontaktować na wybrany sposób:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
  2. e-mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Pani/Panu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.
 7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualny adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  W związku z przekazaniem danych poza EOG może Pani/Pan zażądać dalszych informacji w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 9. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  1. podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych oraz podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów, obsługę korespondencji, organizacji i prowadzenia rekrutacji,
  2. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą Usługi ITiv,
  w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.iAdministrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO.
iiRODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO dostępny jest na stronie tauron.pl/RODO.
iiiWspóładministrator – podmiot, który z co najmniej jedynym innym Administratorem wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – art. 26 ust. 1 RODO.
ivUsługi IT - stanowią narzędzia, które pozwalają realizować zdefiniowane procesy biznesowe oraz pozwalają na jednoczesną sprawną i szybką komunikację wielu osób zatrudnionych lub współpracujących w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT, a w efekcie zapewniają wymaganą współpracę pomiędzy osobami zatrudnionymi lub współpracującymi w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT. Przetwarzanie danych użytkowników w Usługach IT jest konieczne dla należytego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.