• TAURON Polska Energia S.A. została utworzona 6 grudnia 2006 r. w ramach realizacji Programu dla elektroenergetyki. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 8 stycznia 2007 r. pod firmą Energetyka Południe S.A. Zmianę nazwy na obecną zarejestrowano 16 listopada 2007 r.

 • Akcje TAURON Polska Energia S.A. zadebiutowały na warszawskiej giełdzie 30 czerwca 2010 r.

 • TAURON Polska Energia S.A. publikuje wyniki finansowe w raportach okresowych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce Raporty okresowe.

 • Tak, TAURON Polska Energia S.A. posiada rating BBB z perspektywą stabilną nadany przez agencję ratingową Fitch. Informacje o ratingu, jak również raporty agencji można znaleźć na stronie internetowej Spółki w zakładce Ratingi.

 • Obecnie TAURON Polska Energia S.A. nie wypłaca dywidendy. Zgodnie z przyjętą strategią Spółka zakłada wypłatę dywidendy w wysokości 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlega okresowym przeglądom Zarządu, a ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy, jej wysokości oraz szczegółowych warunków jej ewentualnej wypłaty zostaje każdorazowo podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy.

 • Zgodnie z przyjętą strategią misja Grupy została zdefiniowana następująco: Z pasją i zaangażowaniem dostarczamy nowoczesne rozwiązania, które dają nam energię w ciągle zmieniającym się świecie. Natomiast wizja Grupy to: Jesteśmy firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby klientów.

 • Strategia Grupy TAURON na lata 2016-2025 została opublikowana we wrześniu 2016 r. W maju 2019 r. Spółka dokonała aktualizacji kierunków strategicznych. Informacje o strategii i aktualizacji kierunków strategicznych znajdują się na stronie internetowej Spółki Strategia korporacyjna.

 • Tak, Grupa TAURON oferuje także gaz, węgiel Ekogroszek, a także szeroką gamę produktów takich jak piece akumulacyjne, pompy ciepła, kotły gazowe i na Ekogroszek, czy instalacje fotowoltaiczne.

 • Aktualna oferta i informacja o ofercie Grupy TAURON dla klientów indywidualnych jest dostępna na stronie internetowej Spółki w sekcji Dla Domu, natomiast dla klientów biznesowych - w sekcji Dla Firmy.

 • Tak, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025 jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce TAURON dla otoczenia.

 • Wśród projektów CSR realizowanych przez TAURON Polska Energia S.A. znajdują się: Domy pozytywnej energii skierowane do podopiecznych domów dziecka, akcja edukacyjna Bezpieczniki TAURONA mająca na celu przybliżyć zasady bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem branży elektrycznej, warsztaty edukacyjne Energia dla seniora, program edukacyjno-ekologiczny Oddychaj powietrzem, czy Laboratorium TAURONA w klasach patronackich. Współpracujemy też z GOPR i Stowarzyszeniem Siemacha. Szczegółowe informacje o naszej działalności w tym zakresie można znaleźć w zakładce TAURON dla otoczenia  Projekty CSR.

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. odbywa się raz w roku w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia (w tym projekty uchwał i podjęte uchwały wraz z wynikami głosowań) są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenie.

 • Intencją Zarządu TAURON Polska Energia S.A. jest przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Należy jednak podkreślić, iż decyzja w przedmiocie przestrzegania niektórych zasad określonych w tym dokumencie jest zależna od akcjonariuszy Spółki oraz jej Rady Nadzorczej. Obecnie Spółka nie stosuje zasady dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 • Na 31 grudnia 2019 r. do kluczowych spółek Grupy TAURON, oprócz jednostki dominującej TAURON, zaliczały się 32 spółki zależne objęte konsolidacją. Ponadto TAURON w sposób bezpośredni lub pośredni posiadał udziały w 49 spółkach.

 • Grupa TAURON Polska Energia S.A. prowadzi działalność w następujących pięciu segmentach: Wydobycie (działalność prowadzona przez spółkę TAURON Wydobycie), Wytwarzanie (działalność prowadzona przez spółki: TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, TAURON Ekoenergia, TAURON Serwis, Nowe Jaworzno Grupa TAURON, Marselwind), Dystrybucja (działalność prowadzona przez TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Pomiary), Sprzedaż (działalność prowadzona przez TAURON Polska Energia, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Czech Energy, TAURON Dystrybucja Serwis), Pozostała działalność (prowadzona przez spółki: TAURON Obsługa Klienta, Kopalnia Wapienia Czatkowice, TAURON Sweden Energy, Bioeko Grupa TAURON, Wsparcie Grupa TAURON, Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa).

 • W Grupie TAURON obecnie prowadzonych jest kilkadziesiąt projektów badawczo-rozwojowych koncentrujących się na czterech głównych obszarach: klient i jego potrzeby, inteligentne usługi sieciowe, energetyka rozproszona, oraz niskoemisyjne technologie wytwarzania. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Spółki w zakładce Innowacje / Strategiczna Agenda Badawcza.