• TAURON Polska Energia S.A. została utworzona 6 grudnia 2006 r. w ramach realizacji Programu dla elektroenergetyki. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 8 stycznia 2007 r. pod firmą Energetyka Południe S.A. Zmianę nazwy na obecną zarejestrowano 16 listopada 2007 r.

 • Akcje TAURON Polska Energia S.A. zadebiutowały na warszawskiej giełdzie 30 czerwca 2010 r.

 • TAURON Polska Energia S.A. publikuje wyniki finansowe w raportach okresowych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce Raporty okresowe.

 • Tak, TAURON Polska Energia S.A. posiada rating BBB- z perspektywą stabilną nadany przez agencję ratingową Fitch. Informacje o ratingu, jak również raporty agencji można znaleźć na stronie internetowej Spółki w zakładce Ratingi.

 • Obecnie TAURON Polska Energia S.A. nie wypłaca dywidendy. Zgodnie z przyjętą strategią Spółka zakłada wypłatę dywidendy w wysokości 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlega okresowym przeglądom Zarządu, a ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy, jej wysokości oraz szczegółowych warunków jej ewentualnej wypłaty zostaje każdorazowo podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy.

 • Zgodnie z przyjętą strategią misja Grupy została zdefiniowana następująco: Dbamy o Klienta, troszczymy się o planetę, wybieramy Zielony Zwrot TAURONA. Natomiast wizja Grupy to: TAURON firma pierwszego wyboru.

 • Strategia Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r. została opublikowana w czerwcu 2022 r. Informacje o strategii znajdują się na stronie internetowej Spółki - Strategia korporacyjna.

 • Tak, Grupa TAURON oferuje także gaz, węgiel Ekogroszek, a także szeroką gamę produktów takich jak piece akumulacyjne, pompy ciepła, kotły gazowe i na Ekogroszek, czy instalacje fotowoltaiczne.

 • Aktualna oferta i informacja o ofercie Grupy TAURON dla klientów indywidualnych jest dostępna na stronie internetowej Spółki w sekcji Dla Domu, natomiast dla klientów biznesowych - w sekcji Dla Firmy.

 • Zrównoważony rozwój jest integralnym elementem Strategii biznesowej Grupy Kapitałowej TAURON. Kierunki Grupy TAURON w zakresie prowadzenia działalności zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju:

  1. Środowisko: przeciwdziałanie zmianom klimatu i degradacji środowiska wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym zrównoważona infrastruktura

  2. Społeczeństwo: pracownicy jako kluczowa wartość Grupy TAURON zorientowanie na klienta partnerstwa społeczno-biznesowe

  3. Ład korporacyjny: zapewnienie bezpieczeństwa w oparciu o najlepsze praktyki i standardy stosowanie ładu korporacyjnego zgodnie z najlepszymi praktykami zarządzanie ryzykiem i system kontroli wewnętrznej rozwijanie kultury etycznej organizacji

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. odbywa się raz w roku w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia (w tym projekty uchwał i podjęte uchwały wraz z wynikami głosowań) są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenie.

 • Intencją Zarządu TAURON Polska Energia S.A. jest przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Należy jednak podkreślić, iż decyzja w przedmiocie przestrzegania niektórych zasad określonych w tym dokumencie jest zależna od akcjonariuszy Spółki oraz jej Rady Nadzorczej. Obecnie Spółka nie stosuje zasady dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 • Na 31 grudnia 2021 r. do kluczowych spółek Grupy Kapitałowej TAURON, oprócz TAURON Polska Energia S.A., zaliczało się 35 spółek zależnych, objętych konsolidacją. Ponadto TAURON Polska Energia S.A. na 31 grudnia 2021 r. w sposób bezpośredni lub pośredni posiadał udziały w 36 pozostałych spółkach.

 • Według stanu na 1 stycznia 2023 r. przyporządkowano działalność spółek Grupy Kapitałowej TAURON do następujących 5 głównych Segmentów (obszarów):

  Segment Dystrybucja (działalność prowadzona przez TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.), Segment Odnawialne Źródła Energii (działalność prowadzona przez: TAURON Ekoenergia sp. z o.o., TAURON Zielona Energia sp. z o.o. TEC1 sp. z o.o., TEC1 sp. z o.o. Mogilno I sp.k., TEC1 sp. z o.o. Mogilno II sp.k., TEC1 sp. z o.o. Mogilno III sp.k., TEC1 sp. z o.o. Mogilno IV sp.k., TEC1 sp. z o.o. Mogilno V sp.k., TEC1 sp. z o.o. Mogilno VI sp.k., TEC1 sp. z o.o. EW Śniatowo sp.k., TEC1 sp. z o.o. EW Dobrzyń sp.k., TEC1 sp. z o.o. EW Gołdap sp.k, TEC1 sp. z o.o. Ino 1 sp.k., Polpower sp. z o.o., Wind T1 sp. z o.o., Wind T4 sp. z o.o., Wind T30MW sp. z o.o. FF Park PV 1 sp. z o.o., AVAL-1 sp. z o.o. ), Segment Wytwarzanie (działalność prowadzona przez spółki: TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Ciepło sp. z o.o. , TAURON Serwis sp. z o.o., Łagisza Grupa TAURON sp. z o.o.), Segment Sprzedaż (działalność prowadzona przez TAURON Polska Energia S.A., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., TAURON Czech Energy S.R.O., TAURON Nowe Technologie S.A.), Pozostała działalność (prowadzona przez spółki: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o., Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. , Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o., Finanse Grupa TAURON sp. z o.o., TAURON Ekoserwis sp. z o.o.).

 • W Grupie TAURON obecnie prowadzonych jest kilkadziesiąt projektów badawczo-rozwojowych koncentrujących się na czterech głównych obszarach: klient i jego potrzeby, inteligentne usługi sieciowe, energetyka rozproszona, oraz niskoemisyjne technologie wytwarzania. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Spółki w zakładce Innowacje / Strategiczna Agenda Badawcza.