KLASY PATRONACKIE

29.11.2018
O kształceniu zawodowym mówi się w Polsce ostatnio coraz częściej, zwłaszcza w kontekście wyzwań, jakie stawia przed nami rozwijająca się gospodarka i potrzeby rynku pracy. Brak wykwalifikowanych pracowników dotyka coraz więcej branż.
Biorąc pod uwagę konieczność dostosowania swoich działań do różnych aktów prawnych, a przede wszystkim realizację „Strategii zrównoważonego rozwoju”, którą przyjęła Polska, pracodawcy coraz częściej angażują się w działania wspierające przygotowanie dobrze wykwalifikowanej kadry fachowców.  
Od kilkunastu już lat mówi się w Polsce o konieczności przywrócenia rozwiniętego szkolnictwa zawodowego, które byłoby kuźnią wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Na skutek przemian ustrojowych i związanych z nimi szeregiem procesów restrukturyzacji gospodarki na przestrzeni ostatnich dekad szkolnictwo zawodowe dotknęła swego rodzaju dewaluacja, skutkująca niską popularnością wśród społeczeństwa. Tymczasem rozwinięte gospodarki krajów Europy Zachodniej od dawna za priorytet uważają kształcenie branżowe na wszystkich poziomach edukacji, które jest także fundamentem silnie rozbudowanej warstwy średniej w społeczeństwie. 
 
Obecna polityka ministerstwa ukierunkowana jest na wzmacnianie wizerunku szkół branżowych 
i techników poprzez szereg projektów kierowanych do wszystkich interesariuszy – uczniów, szkół 
i pracodawców. Nie wystarczy działanie na poziomie otwierania nowych kierunków kształcenia zawodowego i dostosowywania klasyfikacji zawodów do wymogów rynku pracy, ale potrzebna jest kompleksowa strategia, która przyczyni się do wzmacniania wartości wykształcenia zawodowego zarówno wśród młodzieży, jak i, a może przede wszystkim, wśród rodziców, by wybór nauki zawodu był postrzegany jako decyzja pozytywnego wyboru. 

Każdy model edukacji musi być dostosowany do warunków w poszczególnych krajach 
i odpowiadać na potrzeby danej gospodarki. Także polscy przedsiębiorcy, stający przed wyzwaniami społecznymi i demograficznymi szukają najlepszych rozwiązań dla pozyskiwania młodych 
i zmotywowanych talentów. Małe zainteresowanie kształceniem zawodowym i preferencje rodziców 
i młodzieży, dążących do uzyskania wykształcenia wyższego powodują, że pomiędzy przedsiębiorcami zwiększa się rywalizacja o pozyskanie młodych specjalistów. 
Te wyzwania stawiają przed firmami nowe wyzwania związane z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań i ciągłego uatrakcyjniania swojej oferty w zakresie form kształcenia zawodowego.  

Jedną z takich, sprawdzonych już form staje się proces obejmowania wybranych klas zarówno 
w szkołach branżowych, jak i w technikach patronatem przedsiębiorcy. 
Grupa TAURON od kilku już lat bardzo aktywnie wzmacnia współpracę ze szkołami poprzez tworzenie takich właśnie klas patronackich. Obecnie TAURON obejmuje swoim patronatem już 40 klas. W klasach patronackich TAURONA odbywa się kształcenie w takich zawodach jak m.in.: technik górnictwa podziemnego, technik energetyk, technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik i technik przeróbki kopalin stałych.

Klasy są zlokalizowane w województwach śląskim, małopolskim i dolnośląskim m.in. w Kętach, Libiążu, Jaworznie, Łaziskach Górnych, Mysłowicach, Katowicach, Tychach, Krzeszowicach, Gliwicach i Jeleniej Górze. 
Grupa TAURON oferuje uczniom klas patronackich przede wszystkim naukę zawodu w rzeczywistym środowisku pracy poprzez organizację zajęć praktycznych i staży zawodowych oraz poprzez modelowane, dopasowane do potrzeb rynku, procesy dydaktyczne.

Najzdolniejsi uczniowie  mają zapewnione stypendia oraz możliwość zatrudnienia w spółkach Grupy.  TAURON w proces kształcenia angażuje również swoich specjalistów z przygotowaniem dydaktycznym i wieloletnim stażem w Grupie.

Tworzenie klas patronackich wpisuje się we współpracę TAURONA z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącą podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego na potrzeby branży elektryczno-energetycznej oraz dostosowywania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb rynku pracy. List intencyjny w tej sprawie został podpisany na początku kwietnia br.  

Klasy patronackie, to jedno z działań podejmowanych przez TAURON we współpracy z otoczeniem edukacyjno-akademickim. Tylko w 2017 roku zorganizowano 87 wizyt edukacyjnych na obiektach Grupy, a praktyki odbyło  niemal 700 absolwentów, studentów oraz uczniów szkół średnich i zawodowych. Promowaniu kształcenia zawodowego służą także dni otwarte w szkołach i obiektach Grupy TAURON, a także udział w targach edukacyjnych oraz pracy. 

Biorąc pod uwagę środowisko gwałtownie zmieniających się technologii, digitalizacji i zapotrzebowania na umiejętności na rynku pracy uczniowie, którzy mają szansę odbywać praktyczną naukę zawodu we współpracy z firmą  kształtują nie tylko twarde kwalifikacje, ale także kompetencje poznawcze, umożliwiające im poradzenie sobie nie tylko w przyszłej pracy, ale w szeroko rozumianym kontekście kariery zawodowej, a także podtrzymanie umiejętności pozyskiwania wiedzy.