TAURON zbada możliwość optymalizacji pracy elektrowni konwencjonalnych pod kątem współpracy z OZE

01.03.2018
Do wypracowania rozwiązań pozwalających na rynkową optymalizację funkcjonowania elektrowni konwencjonalnych pod kątem współdziałania z rozwijającym się sektorem niesterowalnych źródeł OZE posłuży realizacja w Grupie TAURON projektu OPTOZE.
Fundusze Europejskie

Założeniem projektu jest kompleksowe podejście do szerokiego spektrum analiz rynkowych, portfelowych i technicznego prowadzenia ruchu jednostek wytwórczych, które nie było do tej pory realizowane na taką skalę w polskiej energetyce.

Optymalizacyjny projekt TAURONA nawiązuje do  szeregu aktualnych wyzwań rynku energii, w tym konieczności obniżenia kosztów wytwarzania energii w źródłach konwencjonalnych, optymalizacji pracy tych źródeł, a także stworzenia warunków dla ich współpracy z energetyką odnawialną i rozproszoną. Subsydia w zakresie kosztów kapitałowych oraz niskie koszty zmienne produkcji energii elektrycznej z OZE powodują bowiem ograniczenie czasu pracy jednostek konwencjonalnych, nadal potrzebnych do zapewnienia stabilności dostaw energii elektrycznej. Z uwagi na niskie wykorzystanie mocy zainstalowanej w oraz niskie ceny energii operatorzy konwencjonalnych jednostek wytwórczych zmuszeni są do wcześniejszego wyłączenia bloków z eksploatacji, nie podejmując również inwestycji w nowe moce wytwórcze. 

Grupa TAURON jako właściciel znaczącej ilości aktywów wytwórczych w sposób naturalny dąży do najbardziej efektywnego ich wykorzystania. Projekt OPTOZE wpisuje się w inicjatywy badawczo-rozwojowe portfela „Niskoemisyjne technologie wytwarzania” Strategicznej Agendy Badawczej wdrażanej aktualnie w Grupie TAURON. Produktem końcowym projektu, będą procedury, metodyka i narzędzie informatyczne, pozwalające na wypracowanie dedykowanych rozwiązań rynkowych i portfelowych dla energetyki konwencjonalnej. 

Realizacja projektu podzielona jest na cztery etapy, których celem jest w pierwszej kolejności przygotowanie podstaw procesowych, poprzez zinwentaryzowanie narzędzi w obszarze planowania handlu oraz zidentyfikowanie potrzeb klienta wewnętrznego w ramach Grupy, a następnie budowa modułów obliczeniowych wraz z bazą danych rynkowych i technicznych. Kolejnym krokiem jest budowa dedykowanego do predykcji warunków rynkowych i optymalizacji pracy jednostek narzędzia IT oraz przeprowadzenie testów potwierdzających, że rozwijana technologia możliwa jest do zastosowania w warunkach operacyjnych.

W projekt będzie realizowany we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi, z którymi zbadana zostanie przydatność i możliwość implementacji zaawansowanych algorytmów predykcyjnych i optymalizacyjnych.

Projekt OTOZE (System optymalizacji pracy konwencjonalnych jednostek wytwórczych nakierunkowany na zwiększenie ich regulacyjności w celu zapewnienia bieżącej stabilności systemu elektroenergetycznego i długoterminowych warunków do dalszej integracji odnawialnych źródeł energii)  realizowany jest z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uzyskanego w konkursie Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE).